Self Defense

Koto Ryu Koppojutsu, Self Defense Technique Tan Geki for Bujinkan Ninjutsu Training

Sensei Roemke instructs a Koto Ryu Koppojutsu hand to hand self-defense technique Tan Geki for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV.