Self Defense

Soft self-defense in Aikido

Long variation

Shirakawa Ryuji shihan – aikikai 6th dan

Facebook : https://www.facebook.com/aikido.shirakawa.
Instagram : https://www.instagram.com/ryujishirakawa/.

Best of Aikido.
https://youtu.be/ONddI-SpQoE.
https://youtu.be/IwzyRB5hpVQ.

Lovely Aikido globe.
https://youtu.be/ufXQLeH4whs.

Aikido Dynamic Throwing to each other.
https://youtu.be/8hAx-xql23E.
Aikido protection techniques.
https://youtu.be/qUgT9Dj3P0M.

Dynamic and also elegant martial arts Aikido.
https://youtu.be/o7DpWwvjmP4.

Regarding Shirakawa Ryuji sensei.
https://matome.naver.jp/odai/2148543967304827701.

01 https://youtu.be/D9KJKEYE6IA.
02 https://youtu.be/UxtHiHvTCBw.
03 https://youtu.be/6YuN5dQZKWw.
04 https://youtu.be/4hTe-lDWiGs.

Demo.
https://youtu.be/qgOO8y7kHSI.
https://youtu.be/7MLFW-CFwB8.

Great Aikido.
https://youtu.be/qJJT6KL4BrI.

Dynamic aikido.
01 https://youtu.be/HB5Ws1SRp3o.
02 https://youtu.be/DBuYO5PmMWE.
03 https://youtu.be/stgfiVc5YUE.

Dynamic aikido Jiyu waza.
01 https://youtu.be/COYlc6YgHjw.
02 https://youtu.be/rbri65p6hWs.
03 https://youtu.be/myQ14ibpC-g.

Jiyu waza 1.
https://youtu.be/pdb9b4z-wRM.
Jiyu waza 2.
https://youtu.be/oV8O-v52KNM.

Shirakawa Ryuji Shihan – aikikai 6th dan, Aikido Techniques.

◇ Face publication Shirakawa Ryuji sensei Fanpage ↓.
https://www.facebook.com/aikido.shirakawa.

・ Aikido is lovely.
https://www.youtube.com/watch?v=u1dztIgcbJo.

・ Supple Aikido move openly.
https://www.youtube.com/watch?v=tnVS_5WA2qo.

・ Aikido is attractive and dynamic.
https://www.youtube.com/watch?v=0i_PR5ondJ8.

・ Aikido – Dynamic and soft body control.
https://www.youtube.com/watch?v=1Lyz8eI7GXE.

・ Aikido Highlights.
https://youtu.be/NGLduIQgnMM.

・ Aikido as well as Jiu-Jitsu.
https://youtu.be/3zOkyLrHgpU.